BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość lokalowa przeznaczona do zbycia na rzecz najemcy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

 

 

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. 1 Maja 7/20

 

2. Numer działki: 438

 

3. Powierzchnia działki: 213 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00009286/5,

 

5. Opis nieruchomości : lokal mieszkalny nr 20, o powierzchni użytkowej 33,81 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. 1 Maja nr 7. Do lokalu mieszkalnego nr 20 należy jedna piwnica oznaczona nr 20 o pow. 3,89 m2.

 

Budynek mieszkalny składa się z 20 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 827 m2.

 

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 69.610 zł (słownie zł: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć 00/100). Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 3.480,50 zł (słownie zł: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt 50/100).

 

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą  246 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego 3381/82700 wynosi: 1.425 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia pięć 00/100)

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 14,25 zł (słownie: czternaście złotych 25/100 ) + 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 356,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć 00/100), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 17,80 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia   zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty określona w wypowiedzeniu.

 

14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną i usługową. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 5 stycznia 2017 r.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2016 11:08
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2016 13:27
Data przejścia do archiwum: środa, 4 sty 2017 07:18
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1036 razy