BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości położone na terenie miasta Pisz przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

 

 

I.

-Położenie nieruchomości – ul. Warszawska,

 

-Numer działki – część 495/3,

 

-Numer KW – 12764,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 6 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren pod tablicą reklamową o pow. 12,50 m2,

 

- W/w nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) opublikowanym w Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2015 r. poz. 4389, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 24.KP- teren parkingów i zespołów garażowych.

 

.

 

II.

 

-Położenie nieruchomości – ul. Trzcinowa,

 

-Numer działki – część 317/3,

 

-Numer KW – OL1P/00013027/3,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 6 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren pod tablicą reklamową o pow. 12,50 m2,

 

- W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar alternatywnego przebiegu trasy obwodnicy zewnętrznej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

III.

-Położenie nieruchomości – ul. Olsztyńska,

 

-Numer działki – część 39/2,

 

-Numer KW – 13019,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 6 m2,

 

-Opis nieruchomości - teren pod tablicą reklamową o pow. 12,50 m2,

 

- W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem D 29 – zieleń nieurządzona, stacja paliw. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

-Roczna wysokość czynszu za wydzierżawione nieruchomości – 6 750,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

2. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 grudnia 2016 r. do dnia 10 stycznia 2017 r.

Data powstania: środa, 21 gru 2016 12:08
Data opublikowania: środa, 21 gru 2016 17:46
Data przejścia do archiwum: środa, 11 sty 2017 09:31
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1058 razy