BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia na rzecz najemcy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

 

 

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Okopowa 4/13

 

2. Numer działki: 400/1

 

3. Powierzchnia działki: 447 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00014913/8

 

5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 13, o powierzchni użytkowej 59,26 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Okopowej nr 4. Do lokalu mieszkalnego nr 13 należy jedna piwnica oznaczona nr 13 o pow. 3,21 m2.

 

Budynek mieszkalny składa się z 32 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1675,20 m2.

 

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 113.502 zł (słownie zł: sto trzynaście tysięcy pięćset dwa 00/100). Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 5.675,10 zł (słownie zł: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć 10/100).

 

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą - 246 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego 5926/167520 wynosi: 2.588 zł (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 00/100)

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 25,88 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 88/100 ) + 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 647,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem 00/100), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 32,35 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia   zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 grudnia 2016 r. do dnia 14 stycznia 2017 r.

 

 

Data powstania: wtorek, 27 gru 2016 08:51
Data opublikowania: wtorek, 27 gru 2016 10:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 sty 2017 09:59
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1072 razy