BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gizewiusza,
-Numer działki – 362/4,
-Numer KW – OL1P/00012877/9,
-Powierzchnia nieruchomości – 8 m²,
-Opis nieruchomości – teren wraz z budynkiem gospodarczym,
-Roczna wysokość czynszu – 120 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/341/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonym na planie jako jednostka A1ZP zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/530/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76, poz. 1354 z dnia 9 czerwca 2006 r. stanowi obszar oznaczony symbolem 10U – teren istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 23 stycznia 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 08:18
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2017 15:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sty 2017 13:17
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1074 razy