BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Klementowskiego

Numer działki – 231/7

Powierzchnia nieruchomości – 22 m2

Numer KW – OL1P/00013025/9,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę garażu murowanego

Cena wywoławcza nieruchomości – 3.800 zł + 23 % podatku VAT

Wadium – 700 zł.

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2017 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.

2. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla w/w nieruchomości ujawnione są następujące prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością:

- służebność gruntowa obciążająca działkę nr 320/15 polegająca na prawie przejścia i przejazdu, w miejscu na to wyznaczonym w terenie,

- odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę gruntu oznaczoną numerem 232/7, pasem gruntu o szerokości 4 m bezpośrednio przyległym do działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 231/6, ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 232/6

- służebność gruntowa polegająca na prawie dojazdu i przechodu przez działkę nr 306/14, ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 306/7

3. Dostęp w/w nieruchomości do drogi publicznej będzie zapewniony poprzez ustanowienie służebności gruntowej, obciążającej działkę nr 231/8, polegającej na prawie przejazdu i przechodu do działki nr 231/7.

Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej stanowi kwotę 342 zł oraz 23 % podatku VAT, które nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 9 lutego 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

Data powstania: środa, 4 sty 2017 12:37
Data opublikowania: środa, 4 sty 2017 16:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lut 2017 10:38
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1408 razy