BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obiweszczenie ZPN.6220.1.19.2016.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 10.01.2017 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz”, na terenie istniejącej przystani i plaży miejskiej na działkach o nr 6 i 994 w obrębie Pisz 1 i nr 1026/5 w obrębie Pilchy (jezioro Roś).

Data powstania: środa, 11 sty 2017 10:47
Data opublikowania: środa, 11 sty 2017 10:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lut 2017 09:48
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1209 razy