BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Pisz, dnia 15.11.2004r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Burmistrz Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko-Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10,www.pisz.pl, e-mail: pisz @ home.pl, ogłasza przetarg nieograniczony: na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz, projektu lokalnego programu rewitalizacji miasta i gminy Pisz oraz studium wykonalności przedmiotu zamówienia wraz z opracowaniem aplikacji dla podmiotów objętych lokalnym programem rewitalizacji, jak również projektu planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Wspólny Słownik Zamówień – CPV-74252000-0,CPC-74251000-3
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od 18 grudnia 2004 r. do 30 października 2005 r.
Przedmiotem zamówienia jest :
1 wykonanie projektu rewitalizacji, który obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Placu Daszyńskiego, placu przy ul. Wyzwolenia, placu ”za kinem”. Koncepcje zagospodarowania uwzględniać mają m. in. zmiany organizacji ruchu, przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę terenów zielonych, przebudowę małej architektury. Po wykonaniu w/w koncepcji wykonawca wykona projekty zagospodarowania na tereny objęte koncepcjami zagospodarowania. Rewitalizacja obejmować będzie również wykonanie projektów remontów i modernizacji: budynków przy ul. Wojska Polskiego 2, Pl. Daszyńskiego 1 i 8 , ul. Rybackiej 2 i 4, wszystkich budynków przy ul. Wyzwolenia; projektu remontu budynków przy Pl. Daszyńskiego 9, 12, 14; projektu remontu, modernizacji i rozbudowy budynku przy Pl. Daszyńskiego11 oraz projektu renowacji elewacji ratusza:
2.wykonanie lokalnego programu rewitalizacji miasta i gminy Pisz. Lokalny Program Rewitalizacji powinien zawierać: obszary problemowe, w tym zagospodarowanie przestrzenne, gospodarkę, strefę społeczną, tabelę z podstawowymi danymi statystycznymi oraz analizę SWOT;
3.wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Pisz dla terenu o powierzchni 8, 375 ha. Projekt planu należy opracować na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz.1587) oraz zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)Wykonawca zobowiązany jest również przygotować końcowe materiały do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w formie elektronicznej. Mapa zasadnicza gromadzona w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w skali 1 : 500 terenu objętego opracowaniem zostanie dostarczona wykonawcy przez zamawiającego;
4.wykonanie studium wykonalności przedmiotu zamówienia wraz z opracowaniem aplikacji dla podmiotów objętych projektem rewitalizacji.
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie ( w %):
Cena ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 57 lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena formularza - 20,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 57 w terminie do dnia 07 grudnia 2004r do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 grudnia 2004r o godz. 12.20 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 57.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1.Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia urbanistyczne, jedną osobą posiadającą uprawnienia architektoniczne, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe z branży sanitarnej, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe z branży elektrycznej, jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowe z branży drogownictwa, jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania zieleni, jedną osobą z wykształceniem wyższym ekonomicznym, jedną osobą z wykształceniem wyższym prawniczym lub administracyjnym, jedną osobą posiadającą certyfikat ukończenia kursu związanego z działaniami rewitalizacyjnymi oraz dostarczenie odpowiednio kopii w/w uprawnień, kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w wyższego wykształcenia lub kopii uzyskanego certyfikatu, jak również oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Data powstania: poniedziałek, 15 lis 2004 15:59
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lis 2004 16:09
Data edycji: czwartek, 25 lis 2004 11:12
Data przejścia do archiwum: środa, 8 gru 2004 12:10
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2391 razy
Ilość edycji: 2