BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.2.2017.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 23.01.2017 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 30.01.2017 r.)

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin   

 

z upoważnienia której działa firma

TARE Sp. z o.o.

ul. Składowa 12 lok. 211

15-399 Białystok

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej wraz ze słupami energetycznymi na działkach o nr geodezyjnych 163/1, 163/7, 235/7, 271/1, 271/2, 272/1, 272/2 położonych w miejscowości Pietrzyki, obręb Stare Guty, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: środa, 1 lut 2017 10:11
Data opublikowania: środa, 1 lut 2017 11:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 mar 2017 14:42
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1323 razy