BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.1.2014.AK

o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./ informuję o wydaniu w dniu 31.01.2017 r. decyzji ODMAWIAJĄCEJ określenia  środowiskowych uwarunkowań  dla przedsięwzięcia pod nazwą: Farma Wiatrowa Liski”,  której lokalizację zaplanowano w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.

 

           

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu oraz obwieszczenia umieszczone na wiejskich tablicach ogłoszeń w sołectwach: Liski, Zawady, Bogumiły i Turowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie  internetowej www.bip.pisz.hi.pl oraz zamieszcza informację o wydanej decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku – zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.

 

 

 

 

 

 

 

Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./, który mówi, że „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 16 lut 2017 11:02
Data opublikowania: czwartek, 16 lut 2017 16:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 mar 2017 14:46
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1248 razy