BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPN.6220.1.11.2013.AK OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 14.02.2017 r. na podstawie art. 101 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm. /, w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./, wydał

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

 

o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i modernizacji  istniejącego ośrodka wczasowego Wiartel, zlokalizowanego na działkach o nr 15/1, 15/5, 16 w obrębie Wiartel Mały, gmina Pisz oraz na części działki nr 80 obręb Wiartel, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63,

Data powstania: piątek, 17 lut 2017 11:18
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2017 11:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lut 2017 09:41
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1290 razy