BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPN.6220.1.11.2013.AK OBWIESZCZENIE

o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu

Zawiadamia się że zgodnie z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i modernizacji  istniejącego ośrodka wczasowego Wiartel, zlokalizowanego na działkach o nr 15/1, 15/5, 16 w obrębie Wiartel Mały, gmina Pisz oraz na części działki nr 80 obręb Wiartel, gmina Pisz,


Burmistrz Pisza zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, ponieważ w ramach prowadzonego postępowania przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.


W związku z powyższym w pok. 63 tut. Urzędu istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.


Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 17 lut 2017 11:19
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2017 11:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 mar 2017 14:15
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1224 razy