BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPN.6220.1.2.2017.AK OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 24.02.2017 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./, oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał:

 

 

 

postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz IV”, o mocy do 1 MW  na działkach nr 2/31 i 2/36 – obręb Borki, gmina Pisz”.     

 

 

Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2017 12:30
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2017 14:34
Data przejścia do archiwum: środa, 15 mar 2017 08:12
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 956 razy