BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki– cz.122,
Numer KW – OL1P/00013027/3
Powierzchnia łączna nieruchomości –  14550 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu –  728 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 2, poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolami: B-22 KDL – tereny dróg klasy L, B-23 KDL – tereny dróg klasy L, B-13KW – tereny komunikacji wodnej, B-6U – teren zieleni parkowej z dominantą architektoniczną, B-7US – teren sportu i rekreacji, B-26KX – ciągi pieszo-jezdne i piesze, B-27KX – ciągi pieszo - jezdne i piesze, B-8US/UT – tereny zabudowy rekreacyjnej, usługowej, turystycznej, B-4ZP – tereny zieleni urządzonej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6 marca 2017 r. do dnia  27 marca 2017 r.

Data powstania: czwartek, 9 mar 2017 08:28
Data opublikowania: czwartek, 9 mar 2017 12:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 mar 2017 11:40
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 855 razy