BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Kwik, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 159/2,
Numer KW – 13682,
Powierzchnia nieruchomości –  250 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do zagospodarowania z możliwością postawienia wiaty o konstrukcji drewnianej o powierzchni do 20 m2 z zachowaniem swobodnego dostępu do jeziora,

Roczna wysokość czynszu – 300 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz jest to teren położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 3 kwietnia 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 13 mar 2017 09:04
Data opublikowania: poniedziałek, 13 mar 2017 14:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 kwi 2017 13:22
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 888 razy