BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2,

 

Numery działek – 117/39 i 135/11,

 

Numer KW – OL1P/00012877/9,

 

Powierzchnia nieruchomości – 22 m2,

 

Opis nieruchomości – działka niezabudowana,

 

Cena nieruchomości – 3.100 zł + 23 % podatku VAT.

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/334/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie dojazdu i przechodu przez działkę gruntu numer 357/28, położoną w Piszu przy ul. Gizewiusza, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek gruntu numer 357/21 i 357/22, położonych w Piszu przy ul. Gizewiusza.

 

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

5. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren kompleksu garażowego, zgodnie z decyzją Burmistrza Pisza Nr 87/13 z dnia 30 września 2013 r. o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę garażową.

 

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 13 mar 2017 11:20
Data opublikowania: poniedziałek, 13 mar 2017 14:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 mar 2017 11:41
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1066 razy