BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach ograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości

Burmistrz Pisza ogłasza przetargi ustne ograniczone na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego

Numer działki – cz. 399/8

Powierzchnia nieruchomości – 588 m2 (13 boksów, w tym boksy nr 1 i 13 o pow. 63 m2 oraz boksy

nr 2 - 12 o pow. 42 m2)

Numer KW – OL1P/00012303/5,

Opis nieruchomości – tereny przeznaczone pod budowę garaży murowanych (13 boksów) o pow. 18 m2 każdy + tereny towarzyszące, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia

Ceny wywoławcze rocznych czynszów dzierżawnych:

- w przypadku boksów nr 1 i 13 o pow. 63 m2 każdy - 189 zł + 23 % podatku VAT

- w przypadku boksów nr 2 - 12 o pow. 42 m2 każdy – 168 zł + 23 % podatku VAT

 

Wadium – 200 zł (za każdy boks)

 

1. Przetargi odbędą się dnia 28 marca 2017 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:

- o godz. 8.30 – boks nr 1

- o godz. 9.00 – boks nr 2

- o godz. 9.30 – boks nr 3

- o godz. 10.00 - boks nr 4

- o godz. 10.30 - boks nr 5

- o godz. 11.00 - boks nr 6

- o godz. 11.30 - boks nr 7

- o godz. 12.00 - boks nr 8

- o godz. 12.30 - boks nr 9

- o godz, 13.00 – boks nr 10

- o godz. 13.30 - boks nr 11

- o godz. 14.00 - boks nr 12

- o godz. 14.30 - boks nr 13

 

2. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do osób zameldowanych w budynkach nr 25, 27, 29, 31 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu oraz właścicieli lokali mieszkalnych w w/w budynkach, na okres 3 lat.

3. W/w nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) położone na obszarze oznaczonym symbolem 1MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Czynsz dzierżawny ustalony w przetargu należy wnosić w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Zabudowę garażową na przedmiocie dzierżawy należy realizować według koncepcji uzgodnionej uprzednio z wydzierżawiającym – Gminą Pisz. Biorąc pod uwagę charakter zabudowy ( zabudowa szeregowa) należy zachować jednakową formę i kolorystykę obiektów.

6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia niniejszego przetargu powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

8. Okazanie granic przedmiotu dzierżawy nastąpi staraniem i na koszt dzierżawcy.

9. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

10. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 27 marca 2017 r. podając numer nieruchomości, jej położenie oraz nr boksu. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: środa, 15 mar 2017 08:51
Data opublikowania: środa, 15 mar 2017 11:27
Data przejścia do archiwum: środa, 29 mar 2017 12:00
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 993 razy