BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki – 920,
Numer KW – OL1P/ 00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości –  23 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem murowanym,
Roczna wysokość czynszu – 184 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem D 23 KS – zespół garażowy i zakład naprawczy, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 marca 2017 r. do dnia   4 kwietnia 2017 r.

Data powstania: czwartek, 16 mar 2017 13:15
Data opublikowania: czwartek, 16 mar 2017 13:40
Data przejścia do archiwum: środa, 5 kwi 2017 14:35
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 835 razy