BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 MARCA 2017 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Pisza.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2017 - 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na terenie gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
  i kanalizacyjnych w latach 2017 - 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim
  w sprawie wspólnego zorganizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pisz w 2017 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

         Lech Borak

 

Data powstania: czwartek, 23 mar 2017 10:48
Data opublikowania: czwartek, 23 mar 2017 13:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 mar 2017 17:21
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1527 razy