BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Klementowskiego 10/19,
2. Numer działki: 286/5
3. Powierzchnia działki: 1063 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00023128/4,
5. Opis nieruchomości :lokal użytkowy (garaż) nr 19, o powierzchni użytkowej 19,00 m2, położony w Piszu przy ul. Klementowskiego nr 10.
Nieruchomość  składa się z 18 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego (garażu) o ogólnej powierzchni budynku – 977,60 m2.
6. Lokal użytkowy przeznaczony jest do sprzedaży w drodze przetargu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonego na terenie gminy Pisz, stanowiącego własność Gminy Pisz.
7.Cena lokalu: 10.000 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100), w tym kwota 3 215 zł (sł. zł: trzy tysiące dwieście piętnaście) za 1900/97760 udziału w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości.
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu oraz 23 % podatku VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowi 25 % ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu oraz 23 % podatku VAT.
10. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
12. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty określona w wypowiedzeniu.
13. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną, w części pod podstawowy układ komunikacji drogowej. Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
14. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 marca 2017 r. do dnia 13 kwietnia 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 27 mar 2017 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 27 mar 2017 15:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 kwi 2017 07:23
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 827 razy