BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: polityka prorodzinna.

Konkurs ogłaszany jest na podstawie art. 11 i 13 w związku z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), oraz w związku z Uchwałą Nr XXIX/324/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

                                                                                                                                                              OPT.524.24.2017

 

                                                                                                                          Pisz, dnia 29 marca 2017 r.

 

Burmistrz Pisza

ogłasza z dniem 29 marca 2017 r. otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego: polityka prorodzinna.

 

Konkurs ogłaszany jest na podstawie art. 11 i 13 w związku z art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), oraz w związku   z Uchwałą Nr XXIX/324/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

  1. Cel konkursu

 Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem projektu, który zrealizuje zadanie publiczne w priorytecie polityka prorodzinna w formie, o której mowa w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

 2.  Zakres zadań operatora:

 Do zadań operatora projektu, wyłonionego w ramach konkursu należy:

1)   Opracowanie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunków     i kryteriów ich wyboru, oraz zasad i sposobu monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.

2)   Powołanie Komisji Konkursowej, w skład której wejdą: co najmniej dwaj reprezentanci Gminy Pisz wyznaczeni przez Burmistrza Pisza oraz dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe   z  terenu gminy Pisz wyłonione spośród 5 osób wybranych na Zebraniu Ogólnym organizacji pozarządowych w dniu 24 października 2016 r.

3)   Przeprowadzenie konkursu na realizatorów projektów zgodnie z przyjętymi zasadami i trybem,   w tym: ogłoszenie konkursu, zebranie ofert w konkursie, ocena ofert, wybór realizatorów projektów  i podpisanie umów na realizację projektów.

4)   Wypłata środków przeznaczonych na realizację projektów.

5)   Monitoring realizacji projektów.

6)  Rozliczenie realizacji projektów.

7)  Rozliczenie realizacji całości zadania publicznego przez operatora projektu.

8)  Prowadzenie punktu informacyjno - doradczego dla organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania ofert w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.

 3.  Wysokość dotacji:

         Na wsparcie realizacji zadania publicznego w formie dotacji przeznaczono łączną kwotę 5 000,00 zł.  W  roku 2016 wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację tego samego   rodzaju zadań wynosiła 5000,00 zł. Zrealizowano następujące zadanie publiczne - „Regranting   w Polityce Prorodzinnej w Gminie Pisz”.

 4.  Zasady przyznawania i wykorzystania dotacji.

 1) W ramach Konkursu ofert operator projektu powinien w szczególności preferować następujące typy zadań publicznych:

 •  wypoczynek dla dzieci i młodzieży
 •   integracja rodzin
 •   warsztaty dla rodziców
 •  opieka nad dziećmi i osobami starszymi
 •  organizacja czasu wolnego
 •   kampanie informacyjne

2)  Maksymalna wysokość środków przyznanych przez operatora projektu na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 złotych, minimalna - kwoty 1000,00 złotych.

3) Środki przyznane przez operatora projektu na realizację projektu nie mogą przekroczyć 90 % jego całkowitej wartości. Wymagane jest, aby realizator projektu zapewnił przy jego realizacji wkład własny   w wysokości, co najmniej 10 % wartości projektu.

4) W ramach zadania mogą zostać wsparte wyłącznie projekty realizowane na terenie gminy Pisz i na rzecz jej mieszkańców.

5) Podmiot ubiegający się o dotację musi posiadać doświadczenie w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

6) Statut podmiotu ubiegającego się o dotację musi posiadać zapis o możliwości finansowania innych organizacji.

7) Środki, o których mowa w pkt 2 mogą być przeznaczone jedynie na wsparcie realizacji projektów     w ramach zadania publicznego: polityka prorodzinna.

Pozostałe koszty związane z realizacją zadania ponosi w formie wkładu własnego operator projektu.   Wkład ten może mieć charakter finansowy. Wysokość i charakter wkładu muszą   zapewniać rzetelność i wysoką jakość wykonania zadania.

5.  Terminy i warunki realizacji zadania.

1)   Zadanie winno być zrealizowane od dnia 1 maja 2017 r. i zakończyć się nie później niż  31  grudnia  2017 r.  z zastrzeżeniem,    iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną   w   umowie.
2)  Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami  i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 6.  Składanie ofert

1)  Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz.U. poz.1300).

2)   Do oferty należy dołączyć:

-   aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację podmiotu, dokument ten powinien zawierać informację na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację jest wystawiony z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, należy dołączyć oświadczenie podpisane przez uprawnione osoby  o zgodności zapisu dokumentu ze stanem faktycznym);

-   statut podmiotu,

-   propozycję zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunków i kryteriów ich wyboru, oraz zasad i sposobu monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.

Jeżeli składane są kopie ww. dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

 3) Oferty należy składać do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz.15.00

Jeden egzemplarz oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) na adres:

 

              Urząd Miejski w Piszu

              ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz

              „OTWARTY KONKURS OFERT”

 

 

7.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1)   W celu opiniowania złożonych w Konkursie ofert zostanie powołana komisja konkursowa, która zakończy prace w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r.

2)  Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Pisza.

3)   Oferty będą oceniane wg kryteriów:

a)   formalnych, do których należą:

 •   złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;
 •    wypełnienie właściwych miejsc i rubryk w ofercie;
 •    złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 UWAGA! Oferent, który nie spełni ww. kryteriów formalnych zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie brakujących dokumentów powinno nastąpić w terminie dwóch dni.

 b)    merytorycznych, do których należą:

 •    doświadczenie oferenta przy wspieraniu organizacji pozarządowych (minimum dwa lata) do 30 pkt.;
 •    kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadania do 20 pkt.;
 •    potencjał administracyjny (biuro, sprzęt biurowy) do 25 pkt.;
 •    ocena propozycji zasad i trybu przeprowadzenia konkursu do 25 pkt.;

 O wyborze decyduje suma uzyskanych punktów.

UWAGA! Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeżeli suma przyznanych punktów będzie mniejsza niż 50.

 8.  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 kwietnia 2017 r. Wyniki konkursu podane zostaną:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu, c) na stronie internetowej www.pisz.pl.

 9.   Umowa zawarta z operatorem projektu określi warunki merytoryczno-finansowe realizacji zadania, jego kontroli, trybu  i terminu rozliczenia zadania i sprawozdania z jego realizacji.

 

 

 

Data powstania: środa, 29 mar 2017 07:51
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 11:55
Data przejścia do archiwum: środa, 26 kwi 2017 11:39
Wytwarzający informację: Anna Michalak
Opublikował(a): Anna Michalak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1013 razy