BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


Położenie nieruchomości – Pilchy, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 142/9,
Numer KW – OL1P/ 00013707/7,
Powierzchnia nieruchomości –  12 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do zagospodarowania na cele związane z budową pomostu drewnianego z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,
Roczna wysokość czynszu – 204 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz  położona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 marca 2017 r. do dnia 14 kwietnia  2017 r.

Data powstania: środa, 29 mar 2017 12:31
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 15:46
Data przejścia do archiwum: środa, 19 kwi 2017 12:47
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 951 razy