BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPN.6220.1.21.2016.AK OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 04.04.2017 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./, oraz § 3 ust. 1 pkt 62 i 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał:

 

 

 

postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie basenu portowego w Piszu wraz z przebudową brzegów rzeki Pisy na działkach o nr: 370/2, 370/4, 375/4, 369 – obręb Pisz 2 oraz działce nr 3/1 – obręb Pisz 1.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 7 kwi 2017 11:32
Data opublikowania: piątek, 7 kwi 2017 12:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 kwi 2017 07:02
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1014 razy