BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPN.6220.1.11.2013.AK OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./ informuję o wydaniu w dniu 05.04.2017 r. decyzji ODMAWIAJĄCEJ określenia  środowiskowych uwarunkowań  dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie i modernizacji  istniejącego ośrodka wczasowego Wiartel, zlokalizowanego na działkach o nr 15/1, 15/5, 16 w obrębie Wiartel Mały, gmina Pisz oraz na części działki nr 80 obręb Wiartel, gmina Pisz.

 

           

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie  internetowej www.bip.pisz.hi.pl oraz zamieszcza informację o wydanej decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku – zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 7 kwi 2017 11:59
Data opublikowania: piątek, 7 kwi 2017 12:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 maj 2017 09:44
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 918 razy