BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPN.6220.1.5.2017.AK OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  / Dz. U. z 2016r. poz.353 z późn.zm. / informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:


 


Wydobywanie kruszywa naturalnego  /żwiru i piasku ze żwirem/ metodą odkrywkową, na części działki nr 12/8, obręb Rakowo Piskie, gmina Pisz”.


 


Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.


 


 


Informację o decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  –  zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.


 


 


 

Data powstania: wtorek, 11 kwi 2017 09:38
Data opublikowania: wtorek, 11 kwi 2017 12:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 maj 2017 09:28
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1065 razy