BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA PEC w PISZU

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

 PREZESA ZARZĄDU

 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Jagodna 1 C

12-200 Pisz

 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC sp. z o. o. w Piszu;
 1. Do konkursu może przystąpić Kandydat spełniający następujące kryteria:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane branżowe z zakresu ciepłownictwa i ogrzewnictwa;
 • legitymuje się co najmniej 8-letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • legitymuje się co najmniej 5-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • wykazuje się znajomością zagadnień ekonomiczno – prawnych i administracyjnych, w tym przepisów ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220) dotyczących zakresu działalności PEC Sp. z o.o. w Piszu.,
 • posiada znajomość zagadnień z zakresu energetyki cieplnej i ogrzewnictwa,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art 587, art 590 i art 591 kodeksu spółek handlowych
 • posiada prawo jazdy kat. B
 1. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz przedłożenia dokumentów jest zobowiązany dołączyć pisemnie opracowaną "Koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki".
 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określonych w ogłoszeniu konkursu
  • CV kandydata, własnoręcznie podpisane,
  • list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,
  • koncepcja funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 8 – letni okres zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2) niniejszego ogłoszenia,
  • kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 5 – letni staż na stanowiskach kierowniczych (spełnienie warunków z pkt. 5 i pkt. 6 można udokumentować tymi samymi świadectwami pracy czy też dokumentami),
  • stosowne oświadczenia wynikające z pkt 2, ppkt 5,6,7,8 niniejszego ogłoszenia,
  • wyrażenie zgody na powołanie na Prezesa Zarządu Spółki,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu,
  • Inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu PEC sp. z o. o.

Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i koncepcji.

 1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Członków Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.
 1. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rada Nadzorcza PEC Sp. z  o. w Piszu – Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Piszu  - Nie otwierać".  Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 21.04.2017 r. do godz. 15.00 

Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów niewybranych w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.

Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Spółki i na stronie internetowej Spółki www.pecpisz.pl   

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

PEC Sp. z o.o. w Piszu

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 11 kwi 2017 14:57
Data opublikowania: wtorek, 11 kwi 2017 15:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 kwi 2017 16:51
Opublikował(a): Anna Milewska-Pietrzyk
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 1265 razy