BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Jaśkowo,

 

Numer działki – 24/10,

 

Numer KW – OL1P/00012601/4,

 

Powierzchnia nieruchomości – 7034 m2,

 

Opis nieruchomości – działka niezabudowana,

 

Cena nieruchomości – 180.000 zł + 23 % podatku VAT.

 

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/597/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.
  2.  W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
  3.  Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
  4.  Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
  5.  Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  6.  W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/538/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 1621 i 1622) położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i Z – teren zieleni naturalnej.
  7.  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
  8.  Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
  9.  Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
  10.  Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 kwietnia 2017 r. do dnia 25 kwietnia 2017 r.
Data powstania: środa, 12 kwi 2017 11:28
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2017 12:43
Data przejścia do archiwum: środa, 26 kwi 2017 11:40
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 855 razy