BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Wiartel,
-Numer działki – część 21,
-Numer KW – OL1P/00022144/5,
-Powierzchnia nieruchomości -5810 m2,
-Opis nieruchomości - teren stawu hodowlanego,
-Cena rocznego czynszu – 2900 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/378/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.
2. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmującego teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. , Nr 63, poz. 1235, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 20 UT.US.ZP – Istniejący staw wraz z przyległym terenem oznaczony numerem geodezyjnym działki 21 do wykorzystania na cele sportowo-rekreacyjne i obsługę ruchu turystycznego, zieleń parkową oraz ewentualną zatokę portową dla turystycznego sprzętu pływającego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Data powstania: środa, 12 kwi 2017 11:32
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2017 12:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 maj 2017 11:10
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 944 razy