BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Pl. Daszyńskiego,
-Numer działki – część 422/13,
-Numer KW – OL1P/00013729/4,
-Powierzchnia nieruchomości – 256 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia przeznaczony na ustawienie ogródków gastronomicznych,
-Roczna wysokość czynszu– 4000,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/379/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada  2012 roku w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450), stanowi teren oznaczony symbolem 23 U/KX – teren usługowy z ciągiem pieszym – plac miejski.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Data powstania: środa, 12 kwi 2017 11:41
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2017 12:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 maj 2017 11:10
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 831 razy