BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Klementowskiego 10/19,
2. Numer działki: 286/5
3. Powierzchnia działki: 1063 m2
4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00023128/4,
5. Opis nieruchomości :lokal użytkowy (garaż) nr 19, o powierzchni użytkowej 19,00 m2, położony w Piszu przy ul. Klementowskiego nr 10.
Nieruchomość  składa się z 18 lokali mieszkalnych i jednego lokalu użytkowego (garażu) o ogólnej powierzchni budynku – 977,60 m2.
6. Lokal użytkowy przeznaczony jest do sprzedaży w drodze przetargu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/352/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonego na terenie gminy Pisz, stanowiącego własność Gminy Pisz.
7. Cena lokalu: 10.000 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100), w tym kwota 3 215 zł (sł. zł: trzy tysiące dwieście piętnaście) za 1900/97760 udziału w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości.
8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu oraz 23 % podatku VAT.
9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowi 25 % ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu oraz 23 % podatku VAT.
10. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
12. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty określona w wypowiedzeniu.
13. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną, w części pod podstawowy układ komunikacji drogowej. Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
14. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 kwietnia 2017 r. do dnia 25 kwietnia 2017 r.

Data powstania: środa, 12 kwi 2017 13:49
Data opublikowania: środa, 12 kwi 2017 18:19
Data przejścia do archiwum: środa, 26 kwi 2017 11:41
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 828 razy