BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GRYPA PTAKÓW

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722) informuję o obowiązku zawiadamiania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1) zwiększonej śmiertelności;

2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) nagłego spadku nieśności.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Piszu albo najbliższemu podmiotowi  świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.
Zgłoszeń należy dokonywać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu ul. Warszawska 38, 12-200 Pisz, tel. 87 423 27 53.

 Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem, zakazuje się:

-    pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do
     których dostęp mają dzikie ptaki,

-    wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok

     dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

 Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem, nakazuje się:

-    utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

-    zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób
     lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach
     mieszkalnych,

-    utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do
     których dostęp mają dzikie ptaki,

-    przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi
     ptakami oraz ich odchodami,

-    karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób
     zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

-    wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,
     w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść
     z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie
     bezwybiegowym,

-    stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest
     utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do
     użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest
     utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

-    stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny
     osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

-    oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym
     ich użyciem,

-    powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły
     w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
-    dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu, wraz z prowadzeniem dokumentacji
     zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku
     pobierania paszy lub nieśności.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 13 kwi 2017 09:33
Data opublikowania: piątek, 14 kwi 2017 13:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 maj 2017 09:38
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 888 razy