BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.11.2017.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 02.03.2017 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 20.04.2017 r.)

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin   

 

z upoważnienia której działa firma

Elektroprojekt Elpro w Ełku

Henryk Gryko

ul. Warszawska 1/48

19-300 Ełk 

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej energetycznej linii napowietrznej oraz budowie linii kablowej na działkach o nr geodezyjnych 61/17, 61/18, 61/14, 61/12, 61/10, 61/8, 54, 53/6, położonych w obrębie Stare Guty, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 21 kwi 2017 11:49
Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2017 12:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 maj 2017 10:47
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1187 razy