BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.4.2017.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 20.04.2017 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./, oraz § 3 ust. 1 pkt  103 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał:


 


postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obory uwięziowej, bezściółkowej na 44DJP wraz  ze zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr 19 w obrębie Maszty, gmina Pisz”.         


 

Data powstania: wtorek, 25 kwi 2017 11:38
Data opublikowania: wtorek, 25 kwi 2017 11:57
Data przejścia do archiwum: środa, 10 maj 2017 07:49
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 963 razy