BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Rybacka,
-Numer działki –  481/1,
-Numer KW – OL1P/00013024/2,
-Powierzchnia nieruchomości – 311 m2,
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony do użytkowania jako zaplecze do realizacji inwestycji budowlanej,
-Roczna wysokość czynszu – 200,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie   w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość w części położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zabudowy wielorodzinnej.
W części nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 ( ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mareckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) opublikowanym w Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2015 r. poz. 4389, stanowi teren oznaczony symbolem 04.KP – teren zespołu garażowego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto  Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r.

Data powstania: piątek, 28 kwi 2017 15:10
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2017 16:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 maj 2017 10:45
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1160 razy