BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Słubicka,
Numery działek – cz. 1135 i cz. 1129/37,
Numer KW – 13021,
Powierzchnia nieruchomości –  11 100 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 555 zł.1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2749 z dnia 6 lipca 2016 r., stanowi teren oznaczony symbolami: 30.P – teren obiektów produkcyjnych, 29.ZT – teren zieleni - pas techniczny rzeki oraz 11.MN,U i 12.MN,U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 2 maja 2017 r. do dnia 23 maja  2017 r.

Data powstania: czwartek, 4 maj 2017 12:33
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2017 16:28
Data przejścia do archiwum: środa, 24 maj 2017 12:21
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 844 razy