BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2, gmina Pisz,

 

Numer działki – 117/38,

 

Powierzchnia nieruchomości - 21 m2,

 

Numer  KW – OL1P/00012877/9,

 

Opis nieruchomości – działka niezabudowana,

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 3.000 zł + 23% podatku VAT,

 

Wadium – 600 zł.

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 23 czerwca 2017 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5, o godz. 11.00.2. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

3. Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie dojazdu i przechodu przez działkę gruntu numer 357/28, położoną w Piszu przy ul. Gizewiusza, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek gruntu o numerach 357/21 i 357/22, położonych w Piszu przy ul. Gizewiusza.

 

4. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi ona teren kompleksu garażowego, zgodnie z decyzją Burmistrza Pisza Nr 86/13 z dnia 30 września 2013 r. o warunkach zabudowy przeznaczona jest pod zabudowę garażową.

 

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

 

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 16 czerwca 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

Data powstania: piątek, 5 maj 2017 09:14
Data opublikowania: piątek, 5 maj 2017 09:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 cze 2017 12:24
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1038 razy