BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pilchy, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 142/9,
Numer KW – OL1P/ 00013707/7,
Powierzchnia nieruchomości –  22 m²,
Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do zagospodarowania na cele związane z budową pomostu drewnianego z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,
Roczna wysokość czynszu – 374 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 maja 2017 r. do dnia 30 maja 2017 r.

 

Data powstania: wtorek, 9 maj 2017 11:52
Data opublikowania: wtorek, 9 maj 2017 11:57
Data przejścia do archiwum: środa, 31 maj 2017 11:13
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 958 razy