BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.6.2017.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./  w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 68 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 45  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r.  poz. 71/, wydał:

 

 

 

postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem  naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej  oraz uruchomieniu na podstawie nowej technologii znacząco ulepszonego procesu produkcji i w konsekwencji uruchomieniu wytwarzania ulepszonego peletu, na działce nr 146 w obrębie Trzonki, gmina Pisz.

 

 

Data powstania: wtorek, 16 maj 2017 10:41
Data opublikowania: wtorek, 16 maj 2017 12:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 cze 2017 10:56
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1193 razy