BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU PEC w PISZU

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SP. Z O.O. ul. Jagodna 1 C 12-200 Pisz

 


1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC sp. z o. o. w Piszu;

 


2. Do konkursu może przystąpić kandydat spełniający następujące kryteria:
1) posiada wykształcenie wyższe, preferowane branżowe z zakresu ciepłownictwa i ogrzewnictwa;
2) legitymuje się co najmniej 8 - letnim okresem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3) legitymuje się co najmniej 5 - letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) wykazuje się znajomością zagadnień ekonomiczno – prawnych i administracyjnych, w tym przepisów ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220) dotyczących zakresu działalności PEC Sp. z o.o. w Piszu.,
5) posiada znajomość zagadnień z zakresu energetyki cieplnej i ogrzewnictwa,
6) korzysta z pełni praw publicznych,
7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
8) nie podlega określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
9) nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art 587, art 590 i art 591 kodeksu spółek handlowych
10) posiada prawo jazdy kat. B

 


3. Kandydat na Prezesa Zarządu oprócz przedłożenia dokumentów jest zobowiązany dołączyć pisemnie opracowaną "Koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki".

 


4. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, określonych w ogłoszeniu konkursu
1) CV kandydata, własnoręcznie podpisane,
2) list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,
3) koncepcja funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki,
4) dyplom ukończenia studiów wyższych,
5) kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 8 – letni okres zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2) niniejszego ogłoszenia,
6) kopie świadectw pracy (innych dokumentów), potwierdzające, co najmniej 5 – letni staż na stanowiskach kierowniczych (spełnienie warunków z pkt. 5 i pkt. 6 można udokumentować tymi samymi świadectwami pracy czy też dokumentami),
7) stosowne oświadczenia wynikające z pkt 2, ppkt 5,6,7,8 niniejszego ogłoszenia,
8) wyrażenie zgody na powołanie na Prezesa Zarządu Spółki,
9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu,
10) Inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z konkursem na stanowisko Prezesa Zarządu PEC sp. z o. o.

 


Dokumenty dołącza się w poświadczonych przez kandydata kopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i koncepcji.

 


5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Członków Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

 


6. Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w sekretariacie Spółki lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru, na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rada Nadzorcza PEC Sp. z o.o. w Piszu – Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Piszu - Nie otwierać". Zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 02.06.2017 r do godz. 15.00
Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia kandydatów niewybranych w toku postępowania, w przypadku nieodebrania ich w siedzibie spółki, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od zakończenia konkursu.
Regulamin konkursu będzie dostępny w siedzibie Spółki i na stronie internetowej Spółki www.pecpisz.pl

 


Przewodniczący Rady Nadzorczej
PEC Sp. z o.o. w Piszu

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 maj 2017 10:06
Data opublikowania: środa, 17 maj 2017 12:15
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 cze 2017 15:25
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2672 razy