BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Org. 2110. 15.2017                                                                               Pisz 18.05.2017 r. 

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5  informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu

 I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,

II.Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

 

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku administracja lub prawo lub zarządzanie lub ochrona środowiska lub architektura krajobrazu
 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. znajomość obsługi komputera.

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

 1. Organizowanie i nadzorowanie pracy: grupy gospodarczej, skazanych skierowanych do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne osób skierowanych do pracy w ramach robót publicznych,
 2. Prowadzenie spraw związanych z dekoracją Gminy w okresie świątecznym,
 3. Współpraca z przedsiębiorstwem wodno – kanalizacyjnym działającym na terenie gminy Pisz oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017 r. poz. 328)
 4. Prowadzenie spraw związanych z organizacją , utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wraz z przynależną infrastrukturą i małą architekturą,
 5. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Pisz,
 6.  Prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem plaż i kąpielisk gminnych,
 7. Prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew i krzewów z terenów miejskich,
 8. Organizowanie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 9. Prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą ogródków działkowych,
 10. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w energię elektryczną oraz paliwa gazowe na obszarze gminy,
 11. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi.

 V. Informacja o warunkach pracy:

 

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy - pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP.

 VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), wynosi więcej niż 6 %.    

                                                                                              

 

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie ( kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu),
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
 7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu.

 

 VIII. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „podinspektor GKI” lub przesłać listem, w terminie do dnia 31.05.2017 r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87 4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl

Data powstania: czwartek, 18 maj 2017 13:37
Data opublikowania: czwartek, 18 maj 2017 15:17
Data przejścia do archiwum: środa, 31 maj 2017 15:25
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1579 razy