BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Org. 2110.20.2017                                                                               Pisz 25.05.2017 r. 

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5  informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu

I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,

II.Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

 

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku administracja lub prawo lub ekonomia lub finanse lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy.

 

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. znajomość obsługi komputera.

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

          

 1. Prowadzenie ewidencji podatników podatku od środków transportowych,
 2. Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i osób prawnych z terenu miasta i gminy Pisz,
 3. Prowadzenie księgowości podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i osób prawnych z terenu miasta i gminy Pisz,
 4. Prowadzenie spraw związanych z opłatą miejscową,
 5. Przeprowadzanie kontroli podatkowej u podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego.

 V. Informacja o warunkach pracy:

 

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy - pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. Stanowisko pracy - stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP.

 VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm. ), wynosi więcej niż 6 %.    

                                                                                              

 

 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie ( kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu),
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
 7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu.

 

 VIII. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „podinspektor - podatki” lub przesłać listem, w terminie do dnia 06.06.2017 r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87 4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl

 

Data powstania: czwartek, 25 maj 2017 13:40
Data opublikowania: czwartek, 25 maj 2017 16:37
Data przejścia do archiwum: środa, 7 cze 2017 10:46
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1480 razy