BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Lokal użytkowy (garaż) przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2, ul. Klementowskiego 10/19
Numer działki – 286/5
Powierzchnia działki – 1063 m2,
Numer KW prowadzonej dla nieruchomości lokalowej – OL1P/00023128/4
Opis nieruchomości :

- lokal użytkowy (garaż) nr 19 o powierzchni użytkowej 19,00 m2, położony w Piszu przy ul. Klementowskiego nr 10.
- udział w działce nr 286/5 o powierzchni 1063 m2 wynoszący 1900/97760.
Cena lokalu: 10.000 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100), w tym kwota 3 215 zł (sł. zł: trzy tysiące dwieście piętnaście) za 1900/97760 udziału w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości.
Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu oraz 23 % podatku VAT.
Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowi 25 % ceny gruntu ustalonej w drodze przetargu oraz 23 % podatku VAT.
Wadium – 2 000 zł

1.    Przetarg odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 o godz. 12.00,
2.    Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
3.    Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty określona w wypowiedzeniu.
4.    Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną, w części pod podstawowy układ komunikacji drogowej. Nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
5.    Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
6.    Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7.    Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
8.    Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
9.    Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 26 czerwca 2017 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 29 maj 2017 08:34
Data opublikowania: poniedziałek, 29 maj 2017 12:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 cze 2017 13:26
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1175 razy