BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,

 

Numery działek – 1442/45, 1442/57 i 1442/58, o łącznej pow. 182 m2,

 

Numer KW – OL1P/00013023/5,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działek 1442/4, 1442/5, 1442/37, 1442/38 i 1442/35.

 

Cena nieruchomości – 13 200 zł oraz 23 % podatku VAT

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/311/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

 

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Wschód w mieście Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 202 poz. 2641 z dnia 28 grudnia 2007 r., stanowi teren oznaczony symbolami KDW – teren drogi dojazdowej (wewnętrznej) oraz U/MN – teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej.

 

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 maja 2017 r. do dnia 14 czerwca 2017 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 29 maj 2017 09:05
Data opublikowania: poniedziałek, 29 maj 2017 11:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 cze 2017 12:19
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 865 razy