BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.16.2017.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./

 

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.06.2017 r. wpłynął wniosek  P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7   02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika  Panią Annę Warżałę  ul. Leśna 34B/4    81-549 Gdynia   dotyczący  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzą: wieża wolnostojąca, instalacja radiokomunikacyjna  składająca się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzenia sterujące posadowione u podstawy wieży, na działce o nr geodezyjnym 560/2 położonej w obrębie Szczechy Wielkie, gmina Pisz.

 

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 13 czerwca 2017 r.  w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 13 czerwca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 13 cze 2017 14:55
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2017 16:00
Data przejścia do archiwum: środa, 28 cze 2017 08:06
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1127 razy