BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.19.2017.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./

 

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

 

że w dniu 13.06.2017 r. wpłynął wniosek

 

 

 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

ul. Tęczowa 2

 

12-200 Pisz

 

 

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na działkach o nr geodezyjnych 1/38, 1/39, 1/43, 1/48, 1/50, 1/55 położonych w obrębie Łupki, gmina Pisz oraz na działkach o nr geodezyjnych 1470 i 1183 położonych w obrębie Pisz 1, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 20 czerwca 2017 r.  w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Łupki. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 20  czerwca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 13:03
Data opublikowania: wtorek, 20 cze 2017 14:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lip 2017 09:23
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1120 razy