BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe,
Numer działki – 14/30,
Numer KW – OL1P/00019638/1,
Powierzchnia nieruchomości – 1 038 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana,
Cena nieruchomości – 39 100 zł + 23 % podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/196/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz, zwanego „SZCZECHY MAŁE 1” (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 100 poz. 1371) stanowi obszar oznaczony symbolem 5ML - teren zabudowy letniskowej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 21 czerwca 2017 r. do dnia 12 lipca 2017 r.

Data powstania: środa, 21 cze 2017 11:51
Data opublikowania: środa, 21 cze 2017 17:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 lip 2017 09:08
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1004 razy