BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZPN.6733.20.2017.EO Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/

 

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.06.2017 r. wpłynął wniosek

 

 

 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

Szpitala Powiatowego w Piszu

 

ul. Sienkiewicza 2

 

12-200 Pisz

 

 

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

 

 - zmianie sposobu użytkowania budowli żelbetonowej (zbiornika na wodę użytkową) na budynek magazynowy na potrzeby działalności szpitala i poradni specjalistycznych,

 

-  wykonaniu otworu drzwiowego w budynku na działce o nr geodezyjnym 267/17 położonej w obrębie Pisz 2, gmina Pisz.

 

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 30 czerwca 2017 r. w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 30  czerwca 2017 r.

 

 

Data powstania: piątek, 30 cze 2017 14:24
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2017 16:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lip 2017 09:14
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1023 razy