BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

na Zastępcę Naczelnika w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu

Org. 2110.29.2017                                                                                                                                                                                                                                                         Pisz 05.07.2017 r. 

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5  informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Zastępcę  Naczelnika w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  w Urzędzie Miejskim w Piszu

 1. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
 2. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

 

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku administracja lub budownictwo lub prawo lub zarządzanie,
 6. posiada co najmniej czteroletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej cztery lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału .

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. biegła znajomość obsługi komputera,

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Naczelnika :

 1. Nadzór nad przygotowywaniem rocznych i wieloletnich planów rozwoju i programów inwestycyjnych gminy,
 2. Nadzór nad przygotowywaniem i realizacją inwestycji,
 3. Koordynowanie prac pomiędzy wykonawcami robót i remontów inwestycyjnych,
 4. Współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
 5. Współdziałanie z innymi wydziałami i komórkami organizacyjnymi  w celu realizacji wspólnych zadań,
 6. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Pisz ( zakładami, jednostkami budżetowymi) realizującymi inwestycje,
 7. Nadzór nad pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy  Unii Europejskiej,
 8. Nadzór nad opracowywaniem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków pomocowych,

 

 

V. Informacja o warunkach pracy:

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy - pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. Stanowisko pracy - stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP,

 

 VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), wynosi więcej niż 6 %.       

 

                                                                                           

 VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie ( kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu),
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,

 

 VIII. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z  dopiskiem „Zastępca Naczelnika  ” lub przesłać listem, w terminie do  dnia 18.07.2017 r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87 4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl

Data powstania: środa, 5 lip 2017 15:11
Data opublikowania: środa, 5 lip 2017 15:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lip 2017 15:49
Opublikował(a): Anna Milewska-Pietrzyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1398 razy