BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.6.2017.AK

dla Społeczeństwa

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm./, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  wykonaniu i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem  naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej  oraz uruchomieniu na podstawie nowej technologii znacząco ulepszonego procesu produkcji i w konsekwencji uruchomieniu wytwarzania ulepszonego peletu, na działce nr 146 w obrębie Trzonki, gmina Pisz,

 

 Burmistrz Pisza zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, ponieważ w ramach prowadzonego postępowania przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym, w pok. 63 tut. Urzędu istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: czwartek, 13 lip 2017 11:36
Data opublikowania: czwartek, 13 lip 2017 13:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:02
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1230 razy