BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6720.1.2014

o opiniach złożonych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno – wschodniej części gminy Pisz w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./, Burmistrz Pisza zawiadamia, że:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem z dnia 09.06.2016 r., znak: ZNS.4082.4.2016, wydał pozytywną opinię sanitarną odnośnie projektu w/w zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 1 czerwca 2017 r., znak: WSTŁ.610.29.2017.BT uzgodnił projekt w/w zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 63.

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Urzędu Miejskiego w Piszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2017 r.

Data powstania: czwartek, 13 lip 2017 12:12
Data opublikowania: czwartek, 13 lip 2017 13:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:02
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1183 razy