BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.21.2017.EO

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.07.2017 r. wpłynął wniosek (uzupełniony 19.07.2017 r.), PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika „ADA-VIT-Ełk” Sp. z o.o., Radosław Rudziewicz, ul. Armii Krajowej 6/14,19-300 Ełk, dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV typ 3 x XRUHAKXS 1 x 70 mm2 zasilającej projektowaną słupową stację transformatorową STNK i linii kablowej nN 0,4/0,23 kV typ YAKXS 4 x 120 mm2 ze złączami kablowymi ZK, na działkach o nr geodezyjnych 19/212 i 20/1, obręb Szczechy Małe, gmina Pisz.

 

 Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 20 lipca 2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 20 lipca  2017 r.

Data powstania: czwartek, 20 lip 2017 14:22
Data opublikowania: czwartek, 20 lip 2017 14:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:03
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1155 razy